Arayüzler:
LocationListener: Konum değiştiğinde,LocationManager'den  bildirim almak için kullanılır.
OnNmeaMessageListener: GNSS'den NMEA cümleleri almak için kullanılır.

GNSS(Global Navigation Satellite System(Küresel Uydu Serfisüfer Sistemi)): GNSS aracılığıyla uzaydan yollananan dalgalarla yeryüzünde bulunan elektronik alıcılar bulundukları noktanın ve yakın çevresinin enlem,boylam ve yüksekliğini bulunduğu noktada yerel saatin kaç olduğunu tam olarak hesaplayabilir.

NMEA: Uydu aracılığıyla düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan cümlelere NMEA protokolü denir.

SINIFLAR:
Address(Adres): Bir konumu açıklayan bir dizi dizilerdir.
Criteria(Kriterler): Bir yer sağlayıcı seçmek için uygulama kriterlerini gösteren sınıftır.
Ceocoder: Coğrafi kodlama ve ters kodlama için bir sınıftır.
GnssClock: GPS saat zaman damgasını içeren bir sınıftır.
GnssMeasuerment: Ham ve hesaplanmış bilgi içeren bir GNSS uydu ölçümünü temsil eden bir sınıftır.
GnssMeasurementsEvent: Bir ölçüm olayıyla ilişkili veriler için bir kapsayıcı uygulayan bir sıınıftır.
GnssMeasurementEvent.Callback: GNSS motorundan GNSS uydu ölçümlerini almak için kullanılır.
GnssNavigationMessage: GNSS uydu navigasyon mesajı içeren sınıftır.
GnssNavigationMessage.Callback: GNSS motorundan GNSS uydu navigasyon mesajlarını almak için kullanılır.
GnssStatus: Bir sınıf GNSS motorun mevcut durumunu gösterir.
GnssStatue.Callback: GNSS olayları olduğunda bildirim almak için kullanılır.
Location: Coğrafi konumu temsil eden bir veri sınıfıdır.
LocationManager: Sistem yer hizmetlerine erişim sağlar.
LocationProvider: Yer sağlayıcıları için soyut bir sınıftır.
SettingInjectorService: Sistem ayarları uygulaması tarafından görüntülenen uygulama ayarlarına enjekte edilen bir tercihin etkinleştirilmiş durumunu dinamik olarak belirtir.
Birden çok uygulamayı etkileyen tercihler için yalnızca sistem görüntüsünde bulunan uygulamalar tarafından kullanım içindir.

ARAYÜZLER
 GpsStatus.Listener
   public static interface GpsStatus.Listener
          android.Location.GpsStatus.Listener
                 Gps durumu değiştiğinde bildirim almak için kullanılır.
   public abstract void onGpsStatusChanged(int event)
        GPS durumundaki değişiklikleri bildirmek için kullanılır. Etkinlik numaraları şunlardır:
        GpsStatus.GPS_EVENT_STARTED
        GpsStatus.GPS_EVENT_STOPPED
        GpsStatus.GPS_EVENT_FIRST_FIX
        GpsStatus.GPS_EVENT_SATELLITE_STATUS
    Bu yöntem çağrıldığında, istemci LocationManager.getGpsStatus(GpsStatus) ek durum bilgisi almak için çağrılmalıdır.


 GpsStatusNmeaListener
    public satic interface GpsStatus.NmeaListener
           android.location.GpsStatus.NmeaListener
                   GPS'den NMEA cümleleri almak için kullanılır. GPS motorundan NMEA verilerini almak için LocationManager.addNmeaListener(GpsStatus.NmeaListener) bu arayüzü uygulayabilir ve çağrı yapabiliriz.

  LocationListener
     public interface LocationListener
           android.Location.LocationListener
                   Konum değiştiğinde, LocationManager'den bildirim almak için kullanılır.  LocationManager.requestLocationUpdates(string,long,float,LocationListener) yöntemi kullanarak konum yöneticisi hizmetine kayıtlıysa çağrılır.
       onLocationChanged
             public abstract void onLocationChanged(Location, location)
                   Konum değiştiğinde çağrılır.
       onProviderDisabled
             public abstract void onProviderDisabled(String, provider)
                   Sağlayıcı kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldığında çağrılır.
      onProviderEnabled
             public abstract void onProviderEnabled(String, provider)
                   Sağlayıcı kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde çağrılır.
     onStatusChanged
            public abstract void onStatusChanged(String, provider, int Status, Bundle extras)
                  Sağlayıcı durumu değiştiğinde çağrılır. Bu yöntem, bir sağlayıcı bir konum alamadığında veya sağlayıcı uygun bir süre sonra kullanımı sunulduğunda çağrılır.

OnNmeaMessageListener
    public interface OnNmeaMessageListener
           android.location.OnNmeaMessageListener
                  GNSS'den NMEA cümleleri almak için kullanılır.
      onNmeaMessage
           public abstract void onNmeaMessage(String message, long timestamp)
                 Bir NMEA mesajı alındığında çağrılır.
SINIFLAR
Adres
      public class Address
            android.Location.Address
                   Bir konumu açıklayan bir dizi Dizelerdir.
  clearLatitude
      public void clearLatitude()
            Bu adresle ilişkili herhangi bir enlemi kaldırır.
  clearLaongitude
      public void clearLongitude()
            Bu adresle ilişkili herhanngi bir boylamı kaldırır.
  describeContente
     public int describeContents()
            Burada özel nesnelerin türlerini tamamlamalıyız.
   getAddressLine
     public String getAddressLine(int index)
            Belirtilen dizinin (0'dan başlayarak) numaralı adres satırını veya böyle bir satır yoksa null                    değerini döndürür.
   getAdminArea
      public String getAdminArea()
            Adresin yönetim alanı adını döndürür
   getCountryCode
      public String getCountryCode()
            Adresin ülke kodunu döndürür.
   getCountryName
      public String getCountryName()
             Adresin yerelleştirilmiş ülke adını döndürür.
   getExtras
      public Bundle getExtras()
             Bir Bundle adresiyle ilgili ek sağlayıcıya özgü bilgileri döndürür.Anahtarlar ve değerler                       sağlayıcı tarafından belirlenir.
   getFeatureName
      public String getFeatureName()
             Adresin özel adını döndürür.
   getLatitude
      public double getLeatitude()
             Biliniyorsa adresin enlemini döndürür.